اتاق عمل ها

 بلوک زایمان با اتاق VIP

8 اتاق عمل مرکزی