واحدهای پشتیبانی

امور مالی

انفورماتیک

انتظامات

انبار و تدارکات

بهداشت محیط 

بهداشت حرفه ای

 تجهیزات پزشکی

بهبودکیفیت

پذیرش - ترخیص

بیمه ذگری

منابع انسانی

لندری

مرکز تلفن

کاخداری